جمهوري اسلامي ايران

وزارت نيرو

 

شما به آدرس ويرايش قبلي "پرتال وزارت نيرو" مراجعه نموديد. آدرس جديد به صورت زير است:

http://www.moe.gov.ir

(پسوند org.ir به gov.ir تغيير كرده است)

 

آدرس كليه سايت‌هاي حوزه ستادي وزارت نيرو نيز از لينك

"سايت‌هاي صنعت آب و برق"

واقع در صفحه اصلي پرتال وزارت نيرو قابل دسترس است.

 

ضمناً آدرس‌هاي قبلي حداكثر تا تاريخ 29-12-93 فعال خواهد بود